ABC Świetlicy

„A B C” informacji o świetlicy szkolnej

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45 – 16.30.


Ze świetlicy korzystać mogą uczniowie klas I – III, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców. Uczeń może uczęszczać do świetlicy po wypełnieniu przez rodzica karty zgłoszeniowej.

Świetlica zapewnia uczniom wykwalifikowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce, rozwija zainteresowania, dba o bezpieczeństwo.
Dzieci pod opieką wychowawców wykonują liczne prace plastyczne, odrabiają lekcje, oglądają filmy, grają w gry, uczą się współdziałania w grupie.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w świetlicy ponosi wychowawca grupy z chwilą zgłoszenia się dziecka do świetlicy.

Podczas pobytu w świetlicy, dzieci mogą opuścić salę jedynie w następujących wypadkach:
•    do ubikacji po zgłoszeniu wychowawcy świetlicy,
•    do sklepiku szkolnego po zgłoszeniu wychowawcy świetlicy,
•    do biblioteki szkolnej po zgłoszeniu wychowawcy świetlicy,
•    do szatni po zgłoszeniu wychowawcy świetlicy, tylko w uzasadnionym przypadku,   
•    na zajęcia dodatkowe, odbywające się na terenie szkoły.

Dzieci wychodzące do domu:
•    są odbierane przez rodziców lub opiekunów,
•    są odbierane przez osoby upoważnione, wpisane w Karcie Zgłoszenia,
•    przez osoby posiadające pisemne upoważnienie rodziców,
•    mogą wyjść same, zgodnie z dyspozycją i oświadczeniem rodziców w Karcie Zgłoszenia,
•    mogą wyjść same za pisemnym oświadczeniem rodziców z podaniem godziny wyjścia.
O wszelkich zmianach, dotyczących wyjść dzieci, należy obowiązkowo poinformować     wychowawców świetlicy na piśmie.

Uczestnik zajęć w świetlicy:
•    odnosi się z szacunkiem do wychowawców, personelu szkoły, koleżanek kolegów;
•    jest grzeczny i uprzejmy dla wszystkich;
•    opiekuje się młodszymi i pomaga innym;
•    nie krzyczy, nie hałasuje, nie biega po terenie świetlicy i szkoły;
•    bierze czynny udział we wszystkich zajęciach według planu pod kierunkiem
     wychowawcy, w tym plastycznych, muzycznych, ruchowych w sali i na boisku
     szkolnym;
•    uczestnicząc w zajęciach świetlicowych ma prawo do rozwijania własnych
     zainteresowań i uzdolnień;
•    ma prawo do odpoczynku i zabawy;
•    uczy się samodzielnej pracy, starannie i sumiennie odrabia zadania domowe;
•    szanuje sprzęt, zabawki, dekoracje w świetlicy, dba o porządek i estetykę sali;
•    nosi obuwie zmienne;
•    dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd.

Za przestrzeganie Regulaminu świetlicy uczeń może otrzymać nagrody:
•    ustną pochwałę wychowawcy świetlicy,
•    ustną pochwałę wychowawcy świetlicy na forum klasy,
•    pisemną pochwałę w zeszycie ,
•    dyplom.

Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy uczeń może otrzymać kary:
•    ustne upomnienie wychowawcy świetlicy,
•    ustne upomnienie wychowawcy świetlicy na forum klasy,
•    uwagę w zeszycie do korespondencji lub zeszycie uwag,
•    obniżenie oceny z zachowania.

Podczas pobytu w szkole uczniowie mają możliwość zjedzenia obiadu przygotowanego w kuchni szkolnej.

Opłaty za posiłki przyjmowane są w kuchni u pani intendentki lub wyjątkowo w świetlicy. Informacja o należności za obiady w danym miesiącu  znajduje się w przedsionku szkoły. Opłatę należy uregulować do 14 dnia każdego miesiąca.

Posiłki wydawane są podczas wyznaczonych przerw:
•    11.30 – 11.50 dla uczniów klas I – III
•    12.35 – 12.50 dla uczniów klas IV-VI
•    11:35 - 12:00 dla dzieci z oddziałów przedszkolnych „0a” i "Ob"

•     12:00 - 12:25 dla dzieci z oddziału przedszkolnego "0c"

Podczas obiadów dzieci z klas I - III otoczone są opieką nauczycieli świetlicy, a z oddziałów przedszkolnych swoich wychowawców.


Zasady korzystania ze stołówki szkolnej objęte są oddzielnym regulaminem.