Regulamin przebywania w szkole osób trzecich
Zasady poruszania się po szkole osób niebędących uczniami lub pracownikami Szkoły Podstawowej nr 2
 
Szanowni Rodzice!
W trosce o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój naszych uczniów, powierzonych opiece szkoły, stale wdrażamy działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci oraz wyeliminowanie ewentualnych zagrożeń. Jednym z najpoważniejszych niebezpieczeństw jest nieuzasadniona obecność na terenie szkoły osób trzecich. Może ona rodzić sytuacje zagrożenia potrzeby bezpieczeństwa ucznia, zakłócać pracę nauczyciela lub uniemożliwiać mu efektywne wypełnianie obowiązków wobec innych uczniów.
W szkole stale podejmowane są działania zapewniające bezpieczeństwo uczniom:
-    monitoring wizyjny w szkole i na terenie przyszkolnym;
-    aktywne dyżury nauczycielskie we wszystkich strefach szkoły;
-    w sezonie wiosennym i jesiennym możliwość spędzania przerw na świeżym powietrzu w wyznaczonych miejscach pod opieką nauczycieli;
-    opieka świetlicy nad uczniami szkoły podstawowej;
-    realizowanie zadań zawartych w planach wychowawczych;
-    udział szkoły w kampaniach i akcjach związanych z bezpieczeństwem.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Toruniu, mając na uwadze powyższe względy, informuje, że od dnia 1 grudnia 2017 r. wprowadza następujące zasady poruszania się po szkole osób niebędących uczniami i pracownikami szkoły.

Regulamin przebywania rodziców uczniów i osób trzecich
na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza
w Toruniu


1.    Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły, a wchodzi na jej teren, jest osobą trzecią.
2.    Osoba taka jest zobowiązana przy wejściu do szkoły zgłosić przebywającemu  tam pracownikowi obsługi, z kim chce się spotkać poprzez podanie swojego imienia i nazwiska oraz wskazanie pracownika szkoły, do którego się udaje. Pracownik portierni ma prawo poprosić wchodzącego o okazanie dowodu tożsamości. Osoba ta otrzymuje identyfikator z napisem GOŚĆ..
3.    Nazwisko i imię osoby wchodzącej na teren szkoły, cel wizyty, godzina wejścia i wyjścia, potwierdzone podpisem w/w osoby, zostają odnotowane w zeszycie znajdującym się na portierni.
4.    Rodzice/opiekunowie uczniów oddziałów przedszkolnych dziesięcio-godzinnych, wchodząc na teren szkoły, zobowiązani są do okazania identyfikatora otrzymanego od wychowawcy dziecka. Na identyfikatorze znajduje się: nazwa oddziału, nazwisko dziecka, pieczątka szkoły oraz podpis wychowawcy ucznia.
5.    Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku jej pracy.
6.    Rodzice oraz uprawnieni opiekunowie w sytuacjach nagłych wchodzą na teren szkoły i zgłaszają się do sekretariatu.
7.    Wszystkie informacje dotyczące ucznia, są przekazywane rodzicom lub prawnym opiekunom podczas:
-    konsultacji,
-    zebrań z rodzicami,
-    umówionego spotkania z pedagogiem, psychologiem, terapeuta
8.    Rodzice oraz uprawnieni opiekunowie, którzy chcą odbyć rozmowę z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu w innym terminie, umawiają się telefonicznie lub drogą internetową (dziennik elektroniczny).
9.    Pracownicy pedagogiczni są zobowiązani do przekazania pracownikowi portierni nazwiska rodzica, z którym się umówili na rozmowę. Będzie to podstawa do wpuszczenia rodzica na teren szkoły.
10.    Rozmowa na temat postępów w nauce lub problemach wychowawczych dziecka w żaden sposób nie może zakłócać toku zajęć dydaktycznych ani dyżuru nauczyciela.
11.    Absolwenci, którzy chcą odwiedzić swych nauczycieli, powinni dostosować termin do planu zajęć albo umówić się telefonicznie lub drogą internetową.
12.    Najmłodsi uczniowie wchodzą na teren szkoły z rodzicami przez pierwszy miesiąc nauki szkolnej. Po upływie tego czasu rodzice nie odprowadzają dzieci do sal lekcyjnych.
13.    Rodzice/opiekunowie prawni, którzy przyprowadzają dziecko do szkoły i odbierają je po zajęciach, oczekują na dziecko w wiatrołapie lub przed wejściem do budynku.
14.    Jeżeli po dziecko, do świetlicy i oddziałów przedszkolnych, zgłasza się rodzic, który zachowuje się nieodpowiednio lub wobec którego istnieje podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, wychowawca świetlicy ma obowiązek odmówić wydania dziecka rodzicowi i powiadamia policję o zaistniałej sytuacji.
15.    Rodzic/ opiekun prawny ma prawo kontaktować się na terenie szkoły tylko z własnym dzieckiem. Kontakt z innymi uczniami może odbywać się wyłącznie w obecności wychowawcy, pedagoga lub dyrekcji szkoły.
16.    W wypadku nieprzestrzegania regulaminu przez osoby trzecie każdy pracownik szkoły ma prawo do interwencji prawnych (zawiadomienia organów porządkowych) w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, nauczycielom i pracownikom szkoły.
17.     Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w razie zmian przepisów prawnych lub innej ważnej przyczyny.
Niniejszy regulamin został zaopiniowany przez Radę Rodziców w dniu 15.11.2017 oraz przez Radę Pedagogiczną w dniu 21.11.2017